MODELUL FRANCEZ ŞI CEL BELGIAN AL RĂSPUNDERII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA FAPTELOR INFRACŢIONALE

Show simple item record

dc.contributor.author Iacob, Magda
dc.date.accessioned 2016-10-06T13:51:26Z
dc.date.available 2016-10-06T13:51:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation IACOB, Magda. Modelul francez şi cel belgian al răspunderii persoanelor juridice pentru comiterea faptelor infracţionale. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2015, nr. 11, pp. 89-94 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/863
dc.description.abstract La ziua de azi, legislaţia penală referitoare la răspunderea persoanelor juridice rămâne restantă în coraport cu dezvoltarea dinamică a sferei economice a societăţii. Drept confirmare a acestui fapt pot servi cercetările criminologice care evidenţiază o creştere stabilă a numărului de infracţiuni, în special al celor comise de către persoanele juridice. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că sancţiunile prevăzute de normele de drept penal pentru faptele ilegale comise de persoanele juridice nu constituie o piedică în calea activităţii socialmente periculoase şi infracţionale a acestora, în special din considerentul că beneficiul, venitul obţinut de multiple ori depăşeşte sumele amenzilor achitate. Totodată, mai persistă şi un spectru de factori care împiedică aplicarea eficientă a prevederilor normative referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice pentru fapte infracţionale, ei ţinând de domeniul prevederilor doctrinare dure referitoare la trăsăturile subiectului infracţiunii şi la temeiurile tragerii acestuia la răspundere penală. Necesitatea unei studieri multiaspectuale a acestei probleme este determinată de evoluţia continuă a perceperii ştiinţifice a persoanei juridice în calitate de subiect al infracţiunii şi al răspunderii penale pentru faptele infracţionale comise. Actualmente, se observă tendinţa de a intensifica răspunderea penală a persoanelor juridice pentru faptele infracţionale comise. en
dc.description.abstract As of today, the criminal legislation relating to the liability of legal entities remains outstanding in correlation with the dynamic development of the economic sphere of society. As evidence of this can serve criminological researches that highlight a steady growth of the number of crimes, especially those committed by legal entities. This tells us that the penalties laid down by the criminal law for unlawful acts committed by legal entities are not a hinder in the way of their socially dangerous and offensive activity, mainly on the grounds that the benefit, the income earned is multiple times greater than the amounts of fines paid. However, there are still a range of factors that impede the effective implementation of legal provisions related to criminal liability of legal entities for criminal acts, as they are related to the field of tough doctrinal provisions relating to the characteristics of the subject of offense and to grounds for attracting the criminal liability. The need for a multidimensional study of this problem is determined by the continuous evolution of the scientific perception of a legal entity as a subject of crime and its criminal liability for criminal acts committed. Currently, there is noticed a tendency to intensify the criminal liability of legal entities for criminal acts committed
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject persoană juridică en
dc.subject răspundere penală en
dc.subject infracţiuni economice en
dc.subject legal entity en
dc.subject criminal liability en
dc.title MODELUL FRANCEZ ŞI CEL BELGIAN AL RĂSPUNDERII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA FAPTELOR INFRACŢIONALE en
dc.title.alternative THE FRENCH MODEL AND THE BELGIUM MODEL OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATION OF CRIMES COMMITTED BY LEGAL ENTITIES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account