REGIMUL JURIDIC AL ACTULUI NOTARIAL ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI ROMÂNIEI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chirtoacă, Leonid
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Schin, George Cristian
dc.date.accessioned 2021-06-11T07:59:16Z
dc.date.available 2021-06-11T07:59:16Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation SCHIN, George Cristian. Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României: tz. de dr. în șt. juridice. 553.01 – Drept civil. Ch., 2021. 224 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/4420
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător științific: doctor în drept, conferențiar universitar, Leonid CHIRTOACĂ . en
dc.description.abstract Scopul tezei constă în abordarea complexă a regimului juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, a opiniilor doctrinare și practicii judiciare. În cercetarea efectuată ne-am axat asupra actului juridic notarial care contribuie la realizarea drepturilor persoanei și la fluidizarea circuitului civil, formei actului notarial în sens larg, definirii, trăsăturilor caracteristice ale actului notarial, delimitării actului notarial față de alte acte juridice conexe, structurii actului notarial, procedurii actelor notariale etc. Obiectul cercetării este focusat pe analiza științifică prin prisma dreptului comparat a legislației din sfera dreptului civil, pe relevarea semnificației acesteia în materia actului notarial. en
dc.description.abstract The purpose of the thesis consists in the complex approach of the legal regime of the notarial act in the legislation of the Republic of Moldova and Romania, in accordance with the provisions of the legislation in force, the doctrinal opinions and the judicial practice. In our research we focused on the notarial legal act that contributes to the realization of the person's rights and to the fluidization of the civil circuit, the form of the notarial act in the broad sense, the definition, the characteristic features of the notarial act, the delimitation of the notarial act with respect to other related legal acts, the structure of the act notary, the procedure of notarial documents, etc. The object of the research is focused on the scientific analysis from the point of view of the comparative law of the legislation in the field of civil law, on revealing its significance in the matter of the notarial act.
dc.description.abstract Цель и задачи исследования. Цель дипломной работы заключается в комплексном подходе к правовому режиму нотариального акта в законодательстве Республики Молдова и Румынии в соответствии с положениями действующего законодательства, доктринальных мнений и судебной практики. В исследовании мы акцентируем внимание на нотариальном правовом акте, который способствует реализации прав человека и раскрытии гражданских отношений, на форме нотариального акта в широком смысле, на определении и характерных особенностях нотариального акта, разграничении нотариального акта по отношению к другим связанным правовым актам, на процедуре актов нотариус и т.д. Объект исследования ориентирован на научный анализ законодательства в области гражданского права, на выявление его значения в вопросе нотариального акта.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject act juridic en
dc.subject procedură notarială en
dc.subject autentificare en
dc.subject notar public en
dc.subject procură en
dc.subject legal act
dc.subject notarial act
dc.subject public notary
dc.subject нотариальный акт
dc.subject заверенный акт
dc.subject доверенность
dc.title REGIMUL JURIDIC AL ACTULUI NOTARIAL ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI ROMÂNIEI en
dc.title.alternative The legal regime of the notarial act in the legislation of the Republic of Moldova and Romania en
dc.title.alternative Правовой режим нотариального акта в законодательстве Республики Молдова и Румынии en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account