TENDINȚE ACTUALE DE PRESTARE A MUNCII ÎN BAZA CONTRACTELOR CIVILE ÎN RAPORT CU CONTRACTELE DE MUNCĂ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boișteanu, Eduard
dc.contributor.author Mihailov, Tatiana
dc.date.accessioned 2020-11-12T10:34:44Z
dc.date.available 2020-11-12T10:34:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation MIHAILOV, Tatiana. Tendințe actuale de prestare a muncii în baza contractelor civile în raport cu contractele de muncă: tz. de dr. în drept. Ch., 2020. 228 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3154
dc.description Teză de doctorat în drept - Conducător de doctorat: doctor hab. în drept, profesor universitar, Eduard BOIȘTEANU. en
dc.description.abstract Scopul și obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în abordarea complexă a fenomenului prestării muncii în baza contractelor de muncă și a celor civile, precum și cercetarea fenomenului muncii prestate de către liberii profesioniști prin prisma instrumentelor internaționale în domeniu, a legislației naționale, dar și a opiniilor doctrinare. De asemenea, s-a propus ca obiectiv, scoaterea în evidență a trăsăturilor distinctive ale contractelor civile față de contractele de muncă, oportunitatea încheierii unui contract de muncă sau a unui contract civil pentru prestarea unei munci concrete, precum și înaintarea unor propuneri de perfecționare a legislației naționale în domeniu. en
dc.description.abstract Purpose and objectives of the thesis: The purpose of the thesis consist of the complex approach of the phenomenon of labor supply based on employment and civil agreements, as well as the study of the phenomenon of labor supplied by people with liberal professions through international instruments, national legislation as well as the doctrinal views. It has also been aimed at highlighting distinctive characteristics of civil agreements towards employment agreements, as well as the opportunity of using an employment or a civil agreement for a certain labor supply, as well as submitting proposals for the modernization of the national legislation.
dc.description.abstract Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в комплексном исследовании феномена выполнения труда на основе трудовых и смежных гражданско-правовых договоров, а также выполнения труда людьми свободных профессий с точки зрения международно-правовых документов, национального законодательства и доктринальных взглядов. Было также предложено в качестве задачи выделение отличительных черт трудовых договоров по сравнению со смежными гражданско-правовыми договорами о труде, определение целесообразности применения трудового или гражданского договора для выполнения конкретного труда, а также представление предложений по модернизации национального законодательства в данной области.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject contractul individual de muncă en
dc.subject contractul de ucenicie en
dc.subject contractul de antrepriză en
dc.subject contractul de prestări servicii en
dc.subject prestarea muncii en
dc.subject formele de prestare a muncii en
dc.subject individual employment agreement
dc.subject labor supply
dc.subject индивидуальный трудовой договор
dc.subject ученический договор
dc.title TENDINȚE ACTUALE DE PRESTARE A MUNCII ÎN BAZA CONTRACTELOR CIVILE ÎN RAPORT CU CONTRACTELE DE MUNCĂ en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account