ACTUL TERORIST ÎN CONTEXTUL DREPTULUI PENAL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Manea, Vladislav
dc.contributor.author Cojocaru, Violeta M.
dc.date.accessioned 2020-10-10T13:56:58Z
dc.date.available 2020-10-10T13:56:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation COJOCARU, Violeta M. Actul terorist în contextul dreptului penal: tz. de dr. în drept. Ch., 2020. 264 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2999
dc.description Teză de doctorat în drept - Conducător de doctorat: dr. în drept, conf. univ., Vladislav MANEA. en
dc.description.abstract Scopul lucrării rezidă în efectuarea unei cercetări temeinice comparative în partea ce vizează răspunderea penală pentru infracţiunile reunite sub denumirea generică de act terorist, în identificarea şi soluţionarea problemelor teoretico-legislative iscate pe marginea infracţiunilor enunţate, precum și în formularea unor propuneri de lege ferenda menite să optimizeze cadrul incriminator în materie. În calitate de obiective au fost stabilite: analiza modalităţilor normative alternative de exprimare a faptei prejudiciabile prevăzute la alin. (1) art. 278 CP RM; relevarea semnelor subiective obligatorii inserate în dispoziţiile art. 278 CP RM; conturarea condiţiilor în care este operabilă clauza de impunitate înscrisă la alin. (6) art. 278 CP RM, precum şi a celor ce caracterizează circumstanţa specială de atenuare a răspunderii penale pentru săvârşirea actelor teroriste, prevăzută la alin. (5) art. 278 CP RM; analiza comparativă a reglementărilor penale din legislaţiile unor state străine în materia infracţiunilor reunite sub denumirea de act terorist; identificarea carenţelor legislative care îngreunează aplicabilitatea normelor de incriminare prevăzute la art. 278 CP RM etc. en
dc.description.abstract Цель исследования заключается в углубленном сравнительном анализе уголовной ответственности за преступления под общим названием «террористический акт», в выявлении и решении законодательных и теоретических вопросов, возникающих в связи с указанными преступлениями, а также в формулировании предложений de lege ferenda, направленных на совершенствование законодательства в данной области. Задачи исследования составляют: анализ альтернативных нормативных способов выражения деяния, предусмотренного ч. (1) ст. 278 УК РМ; выделение обязательных субъективных признаков, содержащихся в положениях ст. 278 УК РМ; изложение условий, в которых применяется норма ч. (6) ст. 278 УК РМ о непривлечении к ответственности, а также условий, характеризующих особое обстоятельство смягчения уголовной ответственности за совершение террористических актов, предусмотренное в ч. (5) ст. 278 УК РМ; сравнительный анализ уголовно-правовых норм зарубежного законодательства, предметом которых являются преступления под общим названием «террористический акт»; выявление законодательных погрешностей, которые отрицательно сказываются на применение инкриминирующих положений ст. 278 УК РМ, и т.д.
dc.description.abstract The aim of the research is to carry a fundamental comparative investigation into the criminal liability for all crimes falling under the generic name of terrorist act; to identify and solve theoretical and legislative issues related to the aforementioned crimes and to formulate some de lege ferenda proposals aiming at enhancing the incriminating framework in this matter. The objectives set for this thesis are: to analyse the alternative normative means to convey the prejudicial action provided by paragraph (1) article 278 of the CC of the RM; to highlight the mandatory subjective signs embedded in article 278 of the CC of the RM; to outline the conditions under which the impunity clause provided for in paragraph (6) article 278 of the CC of the RM becomes operational, including the ones that characterise the special circumstance attenuating the criminal liability for the commission of terrorist acts foreseen in paragraph (5) article 278 of the CC of the RM; to conduct a comparative analysis of the criminal regulations found in certain foreign legislations in the area of the crimes that fall into the category of terrorist act; to identify the legislative gaps hindering the enforcement of the incriminating norms laid down in article 278 of the CC of the RM etc.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject act terorist en
dc.subject organizaţie teroristă en
dc.subject ameninţare en
dc.subject intimidarea populaţiei en
dc.subject substanţe explozive en
dc.subject террористический акт en
dc.subject террористическая организация en
dc.subject устрашение населения en
dc.subject terrorist organisation en
dc.subject threat en
dc.subject intimidation of population en
dc.title ACTUL TERORIST ÎN CONTEXTUL DREPTULUI PENAL en
dc.title.alternative Террористический акт в контексте уголовного права en
dc.title.alternative The Terrorist Act within the Framework of the Criminal Law en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account