LOCUL ȘI ROLUL CONTROLULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

Show simple item record

dc.contributor.author Radvan, Gabriela Alice
dc.date.accessioned 2020-04-10T15:35:30Z
dc.date.available 2020-04-10T15:35:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation RAVDAN, Gabriela Alice (2019). Locul și rolul controlului ca funcție a managementului în instituțiile publice din România. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică, nr.7 (127), pp. 93 - 100. ISSN 1857-2073 en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-7127/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2633
dc.description.abstract În acest articol ne-am propus să prezentăm evoluția conceptului de control la nivel național (România), precum și să analizăm definițiile acestuia din mai multe perspective, ca parte integrantă a sistemului modern de guvernanță. În același timp au fost scoase în evidență concepte care au fost îmbunătățite pe parcursul timpului și cărora li se conferă o mai largă aplicabilitate și o mai amplă disponibilitate privind dezvoltarea și eficientizarea instituțiilor publice prin prisma controlului intern. Scopul cercetării constă în identificarea locului și rolului controlului ca funcție a managementului în instituțiile publice și în demonstrarea importanței și necesității controlului intern, urmând a fi propuse unele ipoteze de perfecționare în acest domeniu. Pentru atingerea acestui scop, autorul și-a propus următoarele obiective: cercetarea bazei teoretico-metodologice a controlului intern/managerial; studierea reglementării normative a controlului, evidențierea modificărilor evolutive; identificarea aspectelor problematice și a cauzelor acestora; formularea unor concluzii și recomandări și identificarea unor direcții de perfecționare a controlului în cadrul instituțiilor publice. en
dc.description.abstract In this article, we set out to present the evolution of the concept of control at the national level (Romania), as well as the analysis of its definitions from several perspectives, as an integral part of the modern system of governance. At the same time, there have been highlighted concepts that were improved over the time and which are given a wider applicability and a greater availability regarding the development and efficiency of public institutions through the internal control. The purpose of the research consists in identifying the place and role of control as a function of management in public institutions and demonstrating the importance and necessity of internal control as well as proposing improvement hypotheses in this field. To achieve this goal, the author has proposed the following objectives: researching the theoretical-methodological basis of internal / managerial control; studying the normative regulation of the control, highlighting the evolutionary changes; as well the identification of problematic aspects and their causes; the formulation of conclusions and recommendations from research and the identification of directions for improving control within public institutions.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject instituții publice en
dc.subject control intern/managerial en
dc.subject standarde de control intern/managerial en
dc.subject guvernanță corporativă en
dc.subject public institutions en
dc.subject internal / managerial control en
dc.subject corporate governance en
dc.title LOCUL ȘI ROLUL CONTROLULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA en
dc.title.alternative THE PLACE AND ROLE OF CONTROL AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS FROM ROMANIA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account