ACTIVITATEA DE APLICARE A DREPTULUI DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Negru, Andrei
dc.contributor.author Manțuc, Elena
dc.date.accessioned 2019-06-03T12:02:40Z
dc.date.available 2019-06-03T12:02:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation MANȚUC, E. Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice: tz. de dr. în drept. Ch., 2019. 187 p . en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2089
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător ştiinţific: doctor hab. în dr., profesor universitar Andrei NEGRU. en
dc.description.abstract Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în realizarea unei analize complexe și multilaterale a cadrului activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice, a materialului teoretic și practic în vederea eficientizării acesteia cu identificarea cauzelor comiterii carențelor în domeniu. Realizarea scopului propus prezumă atingerea următoarelor obiective: determinarea locului și rolului aplicării dreptului în sistemul formelor realizării dreptului; elucidarea activității de aplicare a dreptului ca determinantă funcțională a autorităților publice; corelarea dintre aplicarea dreptului în calitate de formă specială a realizării dreptului și activitatea de aplicare a dreptului; identificarea conceptului și principiilor eficientizării activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; analiza factorilor ce determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; identificarea și analiza cauzelor comiterii carențelor în activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice; formularea recomandărilor privind principalele direcții de perfecționare și modernizare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice. en
dc.description.abstract Цель и задачи работы. Целью данной работы является проведение комплексного анализа правоприменительной деятельности со стороны органов публичной власти, теоретического и практического аспекта с целью повышения ее эффективности, а также выявления причин допущения ошибок в данной области. Осуществление обозначенной цели предполагает решение следующих задач: определение места и роли применения права в системе форм реализации права; рассмотрение правоприменительной деятельности как функциональной определяющей органов публичной власти; соотношение между применением норм права (как особой формы реализации права) и правоприменительной деятельностью; определение понятия и принципов усовершенствования правоприменительной деятельности органами публичной власти; анализ факторов, способствующих эффективной деятельности по применению правовых норм органами публичной власти; выявление и анализ причин возникновения ошибок в правоприменительной деятельности органов публичной власти; формулировка рекомендаций в отношении основных направлений по усовершенствованию и модернизации деятельности по применению юридических норм.
dc.description.abstract The purpose and the objectives of the study: the scientific goal of the paper consists in to carrying out a complex and multilateral analysis of the law enforcement activity by public authorities, the theoretical and practical aspects in order to make it more efficient, as well as identifying causes of errors committing in law enforcement activity. The achievement of the study purpose presumes the attaining of the following objectives: the determination of the place and the role of the law enforcement in the system of the enforcement forms of the law; the appreciation of the law enforcement activity as a functional determinant of public authorities; the correlation between the application of law as a special form of realization of the law and law enforcement activity; the identification of the improvement principles and concepts of law enforcement activity by the public authorities; the analysis of the factors that determine the efficiency of the law enforcement activity by the public authorities; the identification of the causes of error committing in the process of law enforcement activity by the public authorities; the formulation of some recommendations concerning the main directions of improvement and modernization of the law enforcement activity by the public authorities.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject aplicarea dreptului en
dc.subject autoritate publică en
dc.subject применение права en
dc.subject органы публичной власти en
dc.subject law-appliance en
dc.subject public authority en
dc.title ACTIVITATEA DE APLICARE A DREPTULUI DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE en
dc.title.alternative Деятельность органов публичной власти в области применения правовых норм en
dc.title.alternative The law enforcement activity by the public authorities en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account