SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II), NICKEL(II) AND COBALT(III) COORDINATION COMPOUNDS WITH 2-BENZOYLPYRIDINE N(4)-ALLYL-SMETHYLISOTHIOSEMICARBAZONE

Show simple item record

dc.contributor.author Usataia, Irina
dc.contributor.author Graur, Vasilii
dc.contributor.author Zariciuc, Elena
dc.contributor.author Garbuz, Olga
dc.contributor.author Gulea, Aurelian
dc.date.accessioned 2019-02-25T13:35:25Z
dc.date.available 2019-02-25T13:35:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation USATAIA, I. et al. Synthesis and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone.In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 3, pp. 103-112. ISSN 1857-064X. en
dc.identifier.issn 1857-064X
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1967
dc.description.abstract The paper presents the synthesis of the 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and five coordination compounds of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) with this ligand. New synthesized substances were studied using IR and NMR (1H and 13C) spectroscopies, elemental analysis, molar conductivity and magnetochemical research. It was studied in vitro antimicrobial and antifungal activities against a wide range of standard strains Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae and Candida albicans for synthesized substances. The study of the antiproliferative properties in vitro of the pro-ligand and complexes was tested on the human myeloid leukemia HL-60 and cervical cancer HeLa cells.. en
dc.description.abstract Lucrarea conţine descrierea sintezei N(4)-alil-S-metilizotiosemicarbazonei 2-benzoilpiridinei (HL) şi a cinci compuşi coordinativi ai cuprului(II), nichelului(II) şi cobaltului(III) cu acest ligand. Compuşii noi obţinuţi au fost studiaţi cu ajutorul spectroscopiei IR şi RMN (1H şi 13C), analizei elementale, conductivitaţii molare şi susceptibilităţii magnetice. Pentru compuşii sintetizaţi a fost determinată in vitro activitatea antibacteriană şi antifungică faţă de spectrul larg de tulpini standard de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae şi Candida albicans. Activitatea antiproliferativă in vitro a ligandului şi complecşilor a fost testată pe celule leucemiei mieloide umane HL-60 şi HeLa. Cuvinte-cheie: compuşi coordinativi, 2-benzoilpiridina, izotiosemicarbazona, activitatea biologică.
dc.description.abstract В работе представлен синтез N(4)-аллил-S-метилизотиосемикарбазона 2-бензоилпиридина (HL) и пяти координационных соединений меди(II), никеля(II) и кобальта(III) с этим лигандом. Новые синтезированные соединения были изучены с использованием ИК и ЯМР (1H и 13C) спектроскопий, элементного анализа, молярной электропроводности и магнитной восприимчивости. Для синтезированных веществ была изучена in vitro противомикробная и противогрибковая активности по отношению к стандартным штаммам Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherihia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumonae и Candida albicans. Антипролиферативные свойства in vitro лиганда и комплексов были изучены на клетках человеческой миелоидной лейкемии HL-60 и клетках рака шейки матки HeLa.
dc.language.iso en en
dc.subject coordination compounds en
dc.subject 2-benzoylpyridine en
dc.subject isothiosemicarbazone en
dc.subject biological activity en
dc.title SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF COPPER(II), NICKEL(II) AND COBALT(III) COORDINATION COMPOUNDS WITH 2-BENZOYLPYRIDINE N(4)-ALLYL-SMETHYLISOTHIOSEMICARBAZONE en
dc.title.alternative Синтез и биологическая активность координационных соединений меди(II), никеля(II) и кобальта(III) с N(4)-аллил-S-метилизотиосемикарбазона 2-бензоиллпиридина en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account