КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ

Show simple item record

dc.contributor.author Гырла, Лилия
dc.date.accessioned 2018-12-07T11:55:10Z
dc.date.available 2018-12-07T11:55:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ГЫРЛА, Л. Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2018, nr. 8(118). pp.51-64. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-118-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1888
dc.description.abstract Предметом предпринятого исследования является определение в рамках криминологического предупреждения и прогнозирования психологического портрета личности, вовлекаемой в совершение религиозно-обусловленных преступлений. Исследование ставит целью выявление теоретических основ своевременного криминологического предупреждения и прогнозирования религиозной преступности посредством изучения особенностей личности, вовлекаемой в деструктивные религиозные культы и совершающей на этой почве преступления и иные социально опасные деяния. Проанализирована личность религиозного преступника, а также уточнены методы предупреждения религиозно-обусловленных преступлений на микросоциальном уровне. Выводы, сформулированные в результате исследования, призваны способствовать правильному уяснению мотивации религиозных преступников и иных лиц, совершающих религиозно-обусловленные социально опасные посягательства. en
dc.description.abstract Obiectul studiului de față îl constituie sistematizarea portretului psihologic al persoanei atrase în comiterea infracțiunilor determinate religios, efectuată în limitele prevenirii și prognozării criminologice. Scopul acestui articol științific rezidă în determinarea bazelor teoretice de prevenire și de prognozare criminologică timpurie prin intermediul cercetării particlurităților personalității atrase în cultele religioase destructive și, prin urmare, în comiterea infracțiunilor, precum și a altor fapte socialmente periculoase. În cadrul acestei cercetări a fost efectuată analiza personalității criminalului religios, fiind concretizate metodele de prevenire la nivel microsocial a infracțiunilor determinate religios. Concluziile formulate în rezultatul cercetării înreprinse contribuie la înțelegerea corectă a motivației infractorilor religioși și a altor persoane care comit fapte socialmente periculoase de sorginte religioasă
dc.description.abstract The subject of the present research is systematization of the psychological portrait of the person who commits religiously conditioned crimes in the realm of criminological prevention and prognosis. The purpose of this scientific article is the definition of theoretical basis of well-timed criminological prevention and prognosis of religious criminality by means of psychological peculiarities of the person who is involved in some destructive religious cults and who commits criminal offences and other social dangerous acts because of this reason. There has been analyzed the personality of the religious offender as well as there have been concretized methods of religious crimes prevention on the micro-social level. Conclusions which have been formulated as a result of the research will contribute to the correct comprehension of motivation of the criminal offenders as well as other persons who commit harmful acts because of religious reasons.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject религиозный фанатизм en
dc.subject религиозная преступность en
dc.subject девиантное поведение en
dc.subject преступления на религиозной почве en
dc.subject tulburare mentală religioasă en
dc.subject fanatism religios en
dc.subject prevenire criminologică en
dc.subject cult religios destructiv en
dc.subject comportament deviant determinat religios en
dc.subject criminalitate religioasф en
dc.subject religious fanatics en
dc.subject mental disturbance on religious ground en
dc.subject religious criminality en
dc.subject deviant behaviour of religious ground en
dc.title КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ en
dc.title.alternative PROBLEME DE PREVENIRE ȘI PROGNOZARE CRIMINOLOGICĂ A CRIMELOR DETERMINATE RELIGIOS: PORTRETUL PSIHOLOGIC AL PERSONALITĂȚII en
dc.title.alternative ISSUES OF CRIMINOLOGICAL PREVENTION AND PROGNOSIS OF THE RELIGIOUSLY DETERMINED CRIMES: THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE PERSON en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account