INTEGRAREA CADRULUI CONVENȚIONAL ÎN MATERIA ADOPȚIEI INTERNAȚIONALE ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cojocaru,Violeta
dc.contributor.author Miron, Oxana
dc.date.accessioned 2018-09-11T12:17:56Z
dc.date.available 2018-09-11T12:17:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1789
dc.description Teză de doctor în drept - Conducator științific: dr. hab. în drept, prof. univ. Violeta COJOCARU en
dc.description.abstract Scopul lucrării și obiectivele: Scopul tezei constă în cercetarea multilaterală și complexă a adopției internaționale prin determinarea unor instrumente juridice internaționale de protecție, fiind examinate detaliat condițiile de fond și de formă ale procedurii adopției internaționale. Finalitatea este fundamentarea științifică a condițiilor de fond și de formă ale adopției internaționale, prin stabilirea unor standarde comune. Principalele obiective ale lucrării: 1.circumscrierea domeniului de aplicare a Convenției de la Haga asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale; 2.expertizarea compatibilității cadrului normativ național, internațional și a practicii judiciare cu prevederile Convenției de la Haga; 3. analiza diversității normelor în domeniul adopției internaționale prin prisma aspectelor evolutive, a terminologiei specifice și varietății normelor; 4.identificarea normelor conflictuale cu privire la condițiile de fond și de formă ale adopției internaționale; 5.studierea jurisprudenței naționale și jurisprudenței CtEDO, a datelor statistice pentru elucidarea necesităților și problematicii actuale în ceea ce privește adopția internațională; 6.elaborarea unor standarde comune în scopul recunoașterii adopțiilor internaționale și efectelor acesteia. en
dc.description.abstract The goal and objectives of the thesis: The purpose of the thesis is the multilateral and complex research of international adoption through the determination of international legal protection instruments, the detailed examination of the background and form of the international adoption procedure. The basic objective being the scientific substantiation of the background and form of international adoption by establishing common standards. The main objectives of the paper are: 1. to circumscribe the scope of The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in the Field of International Adoption at; 2. to examine the compatibility of the national, international legal framework and judicial practice with the provisions of the Hague Convention; 3. to analyze the diversity of procedural norms in the field of international adoption in terms of evolutionary aspects, specific terminology and variety of norms; 4. to identify conflicting rules regarding the background and form of international adoption; 5. to study national jurisprudence and ECHR case-law, and statistical data in order to clarify current needs and issues related to international adoption; 6. to elaboration common standards for the recognition international adoption and her effects.
dc.description.abstract Цель и задачи диссиртации: Цель диссертации состоит в многостороннем и комплексном исследовании международного усыновления путем определения международных правовых инструментов защиты, подробного рассмотрения основных и формальных условий процедуры международного усыновления. Основной задачей является научное обоснование основных и формальных условий международного усыновления, путем установления общих стандартов. Главные задачи работы: 1. обозначение области применения Гаагской конвенции по защите детей и сотрудничеству в вопросах международного усыновления» 2.экспертиза сопоставимости национальной, международной нормативной базы и судебной практики с положениями Гаагской конвенции; 3. анализ норм в области международного усыновления сквозь призму развивающихся аспектов, специфической терминологии и разнообразия норм; 4.выявление конфликтных норм, касающихся основных и формальных условий международного усыновления; 5.изучение национальной юриспруденции и юриспруденции ЕСПЧ, статистических данных для выяснения текущих потребностей и проблематики в части международного усыновления; 6. разработка общих стандаров для признания международного усыновления.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject adopție internațională en
dc.subject organisme private în domeniul adopțiilor internaționale en
dc.subject Convenția de la Haga en
dc.subject consimțământ en
dc.subject international adoption en
dc.subject The Hague Convention en
dc.subject международное усыновление en
dc.subject Гаагская конвенция en
dc.title INTEGRAREA CADRULUI CONVENȚIONAL ÎN MATERIA ADOPȚIEI INTERNAȚIONALE ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative Integration of the Conventional Framework on International Adoption into the National Legislation of the Republic of Moldova en
dc.title.alternative Интеграция конвенциональной базы в вопросах международного усыновления в национальное законодательство Республики Молдова en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account