AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ ( art .349 DIN CODUL PENAL) : ANALIZĂ DE DREPT PENAL

Show simple item record

dc.contributor.author Stati, Vitalie
dc.contributor.author Pavliuc, Ghenadie
dc.date.accessioned 2017-10-03T08:58:31Z
dc.date.available 2017-10-03T08:58:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation STATI, Vitalie, PAVLIUC, Ghenadie. Amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească (art.349 din Codul Penal): analiză de drept penal. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2017, nr. 3(103), pp. 211-221. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-103-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1344
dc.description.abstract Obiectul studiului de față îl formează elementele constitutive și circumstanțele agravante ale infracțiunilor specificate la art.349 CP RM. În rezultatul analizei efectuate, se stabilește că obiectul juridic specialal acestor infracţiuni are un caracter multiplu. Se relevă că victimă a infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM este, după caz: a) persoana cu funcţie de răspundere; b) persoana care îşi îndeplineşte datoria obştească; c) ruda apropiată a persoanei cu funcţie de răspundere sau a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se arată că, în cazul infracţiunilor specificate la art.349 CP RM, dintre comiterea infracţiunii şi activitatea de serviciu sau obştească a victimei are un caracter obligatoriu. De fiecare dată, la calificare, urmează să se verifice dacă au fost încălcate sau nu reglementările care stabilesc condiţiile şi limitele îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. Doar în lipsa unor asemenea încălcări poate fi aplicat art.349 CP RM. Se ajunge la concluzia că art.349 CP RM nu poate fi aplicat în cazul în care, la momentul comiterii infracţiunii, făptuitorul nu-şi dădea seama că: a) săvârşeşte infracţiunea asupra unei persoane cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice, a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a unei rude apropiate a acestora; b) infracţiunea pe care o săvârşeşte are legătură cu i) activitatea de serviciu a persoanei cu funcţie de răspundere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei autorităţi publice sau cu ii) activitatea obştească a persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească. Se argumentează că răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către victimă a datoriei obşteşti poate determina comiterea infracţiunilor prevăzute la art.349 CP RM. Totodată, răzbunarea în legătură cu îndeplinirea de către victimă a activităţii de serviciu nu poate determina comiterea acestor infracţiuni. Se demonstrează că nu este posibil concursul ideal dintre infracţiunea prevăzută la art.287 CP RM şi infracţiunile specificate la art.349 CP RM. Se relevă că infracţiunile prevăzutela art.349 CPRM nu pot fi săvârşite dinmotive huliganice. Se arată că art.349 CP RM este o normă specială în raport cu art.78 sau 104 din Codul contravenționalori cu art.152, 155 sau 197 CP RM. en
dc.description.abstract The object of the present study is the constituent elements and the aggravating circumstances of the offence specified in art.349 PC RM. As aresult of this analysis, it is pointed out that the special legal object of these offences has a multiple character. It is established that the victim of the offences referred to at art.349 PC RM is, depending on the case: a) the person in a position of responsibility; b) the person fulfilling its public duty; c) the close relative of the person in a position of responsibility or of the person fulfilling its public duty. It is shown that, the offences set forth in art.349 PC RM, imply themandatory link between the offence and the fulfillment by the victim of its work activities or the public activities. For all cases, during the qualification procedure, it has to be verified whether the regulations setting out the conditions and limits of fulfillment by the victim of its work or public obligations where violated or not. Art.349 PC RM can be applied only in the absence of such violations. It is concluded that art.349 PC RM is not applicable where, at the time of the offence, the offender didn’t realized that: a) perpetrates the offence against a person in a position of responsibility who works within a public authority, against a person fulfilling its public duty or against a close relative of the two; b) perpetrates an offence that is related to i) the workactivities of the person in a position of responsibility who works within a public authority or to ii) the public activities of the person fulfilling its public duty.It is argued that the act of vengeance in connection with the fulfillment by the victim of its public duty can cause the offences referred to at art.349 PC RM. However, vengeance in connection with the fulfillment by the victim of its work activities cannot cause these same offences. It is shown that the ideal competition between the offence under art.287 PC RM and the offences specifiedin art.349 PC RM is not possible. It is established that the offences referred to at art.349 PC RM cannot be perpetrated for hooligan reasons. It is pointed out that art.349 PC RM is a special norm in relationto art.78 or art.104 of the Contravention Code or in relation to art.152, art.155 or art.197 PC RM.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject ameninţare en
dc.subject violenţă en
dc.subject persoană cu funcţie de răspundere en
dc.subject threat en
dc.subject violence en
dc.subject person in a position of responsibility en
dc.title AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ ( art .349 DIN CODUL PENAL) : ANALIZĂ DE DREPT PENAL en
dc.title.alternative THE ACTS OF THREATS AND VIOLENCE AGAINST A PERSON IN A POSITION OF RESPONSIBILITY OR AGAINST A PERSON FULFILLING ITS PUBLIC DUT Y ( art .349 OF THE PENAL CODE): PENAL LAW ANALYSIS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account