DECLARAREA ÎN DREPTUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusu, Grigore
dc.contributor.author Rotundu, Edgar
dc.date.accessioned 2017-04-05T08:54:31Z
dc.date.available 2017-04-05T08:54:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ROTUNDU, E. Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova: tz. doct. în drept. Ch., 2017. 167 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1132
dc.description Teză de doctor în drept – Conducător științific: dr. în drept, conf. universitar Grigore RUSU en
dc.description.abstract Scopul și obiectivele tezei. Scopul general al tezei rezidă în cercetarea complexă a instituţiei declarării vamale prin determinarea conceptului de declarare vamală, a formelor acesteia, a procedurii de efectuare a declarării vamale de către fiecare categorie de subiecți în parte, a sistemelor informaționale utilizate la realizarea declarației electronice, precum și în formularea recomandărilor practice menite să eficientizeze operativitatea operațiunii de declarare vamală. În vederea realizării acestui scop, au fost stabilite următoarele obiective: (a) identificarea și definirea conceptului de „declarare vamală”; (b) analiza cadrului juridic național și internațional în domeniul declarării vamale; (c) identificarea aspectelor definitorii ale procedurii declarării vamale; (d) analiza declarării înfăptuite de persoanele fizice și de persoanele juridice pe teritoriul Republicii Moldova; (e) analiza scopului și formelor declarației vamale; (f) analiza experienței naționale și internaționale privind tehnologiile informaționale utilizate în procesul de declarare vamală; (g) determinarea premiselor juridice ale implementării mecanismului de declarare vamală electronică care să faciliteze ajustarea legislației naționale la legislația vamală a UE. en
dc.description.abstract Цель и задачи диссертации. Цель состоит в научном анализе института таможенного декларирования, который предполагает определение концепта таможенного декларирования, его форм, процедур проведения таможенного декларирования каждой отдельной категорией субъектов, анализ информационных систем, использованных при совершении электронной декларации, а также формулирование практических рекомендаций, призванных усовершенствовать оперативность процесса таможенного декларирования. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: (а) идентификация и определение концепта „таможенное декларирование”; (b) анализ национальной и международной правовой базы в области таможенного декларирования; (с) определение определяющих аспектов процедуры таможенного декларирования; (d) анализ декларирования осуществляемыми физическими и юридическими лицами в Республике Молдова; (е) анализ цели и форм и таможенной декларации; е) анализ национального и международного опыта, в использовании информационных технологий в области таможенного декларирования; (g) определение правовых предпосылок внедрения механизма электронного таможенного декларирования в целях содействия приведения национального законодательства с таможенным законодательством ЕС.
dc.description.abstract The goal and objectives of the thesis. The purpose of this paper lies in the scientific analysis of the institution customs declaration by determining the concept of customs declaration, the forms of declaration, the procedure for completing customs declaration by each category of subjects in hand, information systems used to make electronic declarations, and in formulating practical recommendations designed to streamline the operation efficiency of the customs declaration. In order to achieve this goal it was established the following objectives: (a) the identification and definition of „customs declaration”; (b) analysis of national and international legal framework in the customs declaration; (c) identification of the defining aspects of the procedure of customs declaration; (d) the declaration analysis carried out by individuals and legal entities in the Republic of Moldova; (e) analyze the scope and customs declaration forms; f) analysis of national and international experience on used information technologies in the customs declaration; (g) determining the legal prerequisites of implementing electronic customs declaration mechanism to facilitate the adjustment of national legislation to the EU customs legislation.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject declarare vamală en
dc.subject declarare electronică en
dc.subject activitate economică externă en
dc.subject declarație vamală en
dc.subject Organizaţia Mondială a Comerţului en
dc.subject Convenţia de la KYOTO en
dc.subject vămuire en
dc.subject таможенная декларация en
dc.subject электронная декларация en
dc.subject Всемирная Торговая Организация en
dc.subject Киотское соглашение en
dc.subject таможенное оформление en
dc.subject World Trade Organization en
dc.subject Kyoto Convention en
dc.subject customs declaration en
dc.subject customs clearance en
dc.subject electronic declaration en
dc.title DECLARAREA ÎN DREPTUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative Декларация в таможенном праве Республики Молдова en
dc.title.alternative Declaration in Republic of Moldova customs law en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account